Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

28.8.2015

Kontakt:

JUDr. Michaela Královičová
Tel. č.: 02/212 95 237
e-mail:kralovicova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Hlavná budova, prízemie vľavo, miestnosť č. 111

Adresa:

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva,
Miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Sociálne služby poskytované v MČ Bratislava - Vajnory:

Kompetencie Referátu sociálnych vecí a zdravotníctva:

 1. sociálna pomoc,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. poskytovanie jednorazových finančných príspevkov a vecných príspevkov:
  • dôchodcom,
  • zdravotne postihnutým občanom,
  • nezamestnaným,
  • prepusteným z väzby,
  • odchovancom z detského domova,
  • občanom v sociálnej, či hmotnej núdzi,
 4. poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pri narodení dieťaťa,
 5. zabezpečenie aplikácie výnosu MPSVaR SR č. 29775/2007-II/1o poskytovaní dotácií na stravu, školské potreby a prospechové štipendium pre deti v hmotnej núdzi,
 6. príspevok na obed (podľa výšky príjmu) a rozvoz obedov,
 7. opatrovateľská starostlivosť,
 8. terénna sociálna práca orientovaná na rodiny s deťmi, starých a zdravotne postihnutých občanov a ostatných občanov (osamelí občania, odchovanci detských domovov po skončení ochrannej výchovy a dosiahnutí plnoletosti, navrátilci z ústavnej výchovy a výkonu trestu, občania bez domova),
 9. spolupráca s orgánmi, ktoré riešia odstraňovanie nezamestnaných a navrhuje opatrenia na zníženie protispoločenských javov,
 10. vyhľadáva obyvateľov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
 11. poskytuje pomoc obyvateľom pri zabezpečení prístrešia,
 12. pomoc maloletým v naliehavých prípadoch, predovšetkým ak sú život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené,
 13. spolupôsobí na obnove rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny,
 14. spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 15. podáva podnety na nariadenie ústavnej výchovy súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv súdom a zrušenie ústavnej výchovy a výchovných opatrení uložených súdom,
 16. podáva podnety, aby v odôvodnených prípadoch orgány príslušné na rozhodovanie o prídavkoch na deti zastavili výplatu tejto dávky, je náhradným príjemcom tejto dávky,
 17. zisťuje, zhromažďuje, eviduje a oznamuje súdu skutočnosti potrebné na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých,
 18. navrhuje zriaďovanie klubov dôchodcov, zabezpečuje ich prevádzku, metodicky riadi a kontroluje ich činnosť,
 19. plní úlohy vyplývajúce zo spolupráce mestskej časti:
  • s právnickými a fyzickými osobami a inštitúciami činnými v sociálno-charitatívnej oblasti, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci,
  • s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, - s úradom práce,
 20. plní úlohy na úseku pohrebníctva,
 21. organizuje spoločenské podujatia pri príležitosti okrúhlych životných jubileí obyvateľov MČ Bratislava-Vajnory.

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Vajnory

Zdravotná starostlivosť Vajnory

zdieľať