Referát územného plánovania

2.9.2015

Územný rozvoj mestskej časti BA - Vajnory zabezpečuje obstarávanie, spracovanie, aktualizáciu a kontrolu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov na zonálnej úrovni, ktorá výchádza z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleného MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007 s účinnosťou od 1.9. 2007, Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a Koncepcie územného rozvoja SR schváleného uznesením vlády SR.

Kontakt:


Tel. č.: 0850 24 25 24​, 02/212 95 221

Kde nás nájdete:

Zadná budova, 1. poschodie, miestnosť č. 407

Adresa:

Referát územného plánovania
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Kompetencie Referátu územného plánovania

 • vydáva stanoviská k žiadostiam o územnoplánovaciu informáciu
 • vydáva stanoviská k žiadostiam o predbežné stanovisko k investičnej činnosti
 • vydáva stanoviská k zámerom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
 • zohľadňuje regulatívy pamiatkovej zóny
 • koncepčne posudzuje aktuálny stav územnoplánovacej dokumentácie
 • iniciuje zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu na zonálnej úrovni
 • zabezpečuje a koordinuje kvalitárske výbory pre územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady
 • zabezpečuje a vyhodnocuje podania na prerokovanie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
 • zabezpečuje dopravné plánovanie vzhľadom na územnoplánovaciu dokumentáciu

Legislatíva

 • Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR 55/2001 Z.z.
 • Vyhláška MŽP SR 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobených technických požiadavkách na výstavbu a o o všeobených technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Rozvojové lokality MČ Vajnory

 • zóna CEPIT

Dôležité dokumenty:

Memorandum o porozumení a vzájomnej s​polupráci na projekte CEPIT Bratislava Vajnory zo dňa 16.11.2007.

Technologický park CEPIT Bratislava-Vajnory, Návrh na verejné prerokovanie (textová časť)

Výkresová časť:
výkres A
výkres B
výkres C
výkres D
výkres E
výkres F
výkres G
Textová časť

 • zóna Staré letisko
 • Vajnorské Jazerá
 • Šinkovské
 • Tomanova I.
 • Tomanova II.
 • Šuty
 • Prostredné

 

 • Nemecká dolina
 1. Urbanistická štúdia / link1, link2, link3, link4, link5, link6, link7, link8, link9, link10,link11, link12, /         
 2. Dopravná štúdia / link1, link2, link3, link4, link5, link6, link7, link8 /            
 3. Hluková štúdia / link1, link2, link3, link4, /               
 4. Rozptylová štúdia / link /           
 5. Vodohospodárska štúdia / link

zásady PZ Vajnory - časť 1

zásady PZ Vajnory - časť 2 (mapy)

Územný plán Šuty

zdieľať