VZN a uznesenia Miestneho zastupiteľstva

VZN číslo 9/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 8/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení spoločného školského obvodu MČ Ba - vajnory a obce Chorvátsky rob a o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Ba - Vajnory a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Školstvo zrušené
VZN číslo 7/2009 zo dňa 17.09.2009

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec. školy, poslucháča jazyk. školy, dieťa mater. školy a dieťa škol. zariadenia v MČ Ba - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 6/2009 zo dňa 17.09.2009

o poskytovaní sociálnych služieb Mestskou časťou Bratslava - Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 5/2009 zo dňa 17.09.2009

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ Bratislava - Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 4/2009 zo dňa 21.05.2009

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Sociálna pomoc a zdravotníctvo platné
VZN číslo 3/2009 zo dňa 30.04.2009

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v MČ BA - Vajnory

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 2/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2007 zo dňa 08.11.2007 o určení pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ BA - Vajnory

Podnikanie zrušené
VZN číslo 1/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 zo dňa 19.8.2008 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 9/2008 zo dňa 16.12.2008

o dani za užívanie verejného priestranstva

Stavebný úrad a územné plánovanie zrušené