VZN a uznesenia Miestneho zastupiteľstva

VZN číslo 1/2014 zo dňa 25.06.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 1/2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Podnikanie platné
VZN číslo 4/2013 zo dňa 11.12.2013

VZN č.4/2013 zo dňa 11.12.2013 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Školstvo zrušené
VZN číslo 3/2013 zo dňa 28.8.2013

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 2/2013 zo dňa 19.06.2013

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Bratislava - Vajnory zrušené
č.1/2013 zo dňa 28.02.2013

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Poriadok a čistota zrušené
VZN číslo 10/2012 zo dňa12.12.2012

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 9/2012 zo dňa 12.12.2012

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 8/2012 zo dňa 12.12.2012

o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Školstvo zrušené
VZN číslo 7/2012 zo dňa 12.12.2012

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 6/2012 zo dňa 12.12.2012

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Podnikanie zrušené
VZN číslo 5/2012 zo dňa 12.12.2012

o dani za užívanie verejného priestranstva

Miestne dane a poplatky platné
VZN číslo 4/2012 zo dňa 12.12.2012

o miestnej dani za psa,dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracia automaty na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Miestne dane a poplatky platné
VZN číslo 3/2012 zo dňa 18.4.2012

o vyhradení miest na umietňovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Vajnory

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 1/2012 zo dňa 15.2.2012

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 8/2011 zo dňa 28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  8/2011 zo dňa 28. septembra 2011 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 

Školstvo zrušené
VZN číslo 7/2011 zo dňa 28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  7/2011 zo dňa 28. septembra 2011o určení spoločného školského obvodu mestskej časti Bratislava – Vajnory a obce Chorvátsky Grob                         

Školstvo platné
VZN číslo 6/2011 zo dňa 28.6.2011

o prijímaní detí do materskej škôlky a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Školstvo zrušené
VZN číslo 5/2011 zo dňa 27.4.2011

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 4/2011 zo dňa 27.4.2011

o podmienkach prijímania detí do ZŠ s MŠ K. Brúderovej

Školstvo zrušené
VZN číslo 3/2011 zo dňa 27.4.2011

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 2/2011 zo dňa 16.2.2011

o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 1/2011 zo dňa 1762.2011

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Poriadok a čistota zrušené
VZN číslo 1/2010 zo dňa 18.3.2010

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 10/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Ba - Vajnory

Podnikanie zrušené