Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia Pre stavebníka: Tiep Than Duc a Vui Nguyen Thi Miesto : p. č. 1435, 1542/1 k. ú. Vajnory