Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní