Rozhodnutie „Logistický-priemyselný park Na Pántoch"

12.1.2022

Rozhodnutie „Logistický-priemyselný park Na Pántoch" Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava zo dňa 20.12.2021 pod č. OU-BA-OSZP3-2021/091205-022 o posudzovaní zámeru „Logistický-priemyselný park Na Pántoch"

zdieľať