Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY (AKTUALIZÁCIA 7.8.2020)

Dátum vydania: 
piatok, 31. júl 2020

Aktualizácia 7.8.2020

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 11 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obstarávateľ Mestská časť Bratislava - Vajnory predložila správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY“. Do správy je možné nahliadnuť v dňoch od 6.8.2020 do 27.8.2020 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 27.8.2020.

https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/zaznam?NoticeboardId=MAG00B0LEE7Z%230&RecordId=2515​

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-technologicky-park-cepit-bratislava-vajnory?fbclid=IwAR32_U956OF1hfwaBFtF1HI_J-7GAd-nqRbYB9km194HTgTySJ415hYn5w4