Miestne zastupiteľstvo - 19. apríla 2018

štvrtok, 19. apríl 2018 - 17:00

POZVÁNKA

na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 19. apríla (štvrtok)
o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1.Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2.Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2017

3.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o rozpočtovom určení príjmov Bratislavy a mestských častí

4.Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2017

5.Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2017

6.Informácia o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava -Vajnory za rok 2017

7.Vyhodnotenie zimnej sezóny 2017/2018 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory

8.Návrh na schválenie zmien Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Vajnory – programovacie obdobie 2017 – 2021

9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Martina Oheru – NFB, Obchodná 72  za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách

10.Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2017

11.Návrh na odpis nezaradeného majetku

12.Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2018

13.Návrh na schválenie predloženia  žiadosti o nenávratný finančný príspevok  za účelom realizácie projektu "Výstavba zberného dvora a nákup technologického vybavenia v Bratislave – mestskej časti  Vajnory".

14.Rôzne 

Ing. Ján Mrva
starosta

Uznesenia a VZN: