Miestne zastupiteľstvo - 21. júna 2018

štvrtok, 21. jún 2018 - 17:00

POZVÁNKA

na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 21. júna 2018 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1.Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 763 – zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parc. č. 764 - záhrady v celkovej výmere 1 438 m2 v k. ú. Vajnory pre Občianske združenie Prosenior, Malokarpatská 22A, 900 21 Svätý Jur

3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. xx/2018 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava–Vajnory

4.Návrh na prerokovanie Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd 42/18/1103-4 zo dňa 16. apríla 2018 proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 329/2017 z 13.12.2017  (povolenia na vjazd na komunikáciu Na doline –„Jurská cesta“)

5.Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

6.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2018

7.Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január - jún 2018

8.Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2017 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2017

9.Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2017

10.Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 9/2018

11.Návrh na schválenie rámcového harmonogramu činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vajnory na II. polrok 2018 

12.Návrh na prolongáciu kontokorentného úveru  za účelom financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti

13.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov volených do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na volebné obdobie 2018 - 2022  

14.Informácia o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome

15.Rôzne

Ing. Ján Mrva v.r.

starosta