Miestne zastupiteľstvo - 27. august 2015

štvrtok, 27. august 2015 - 17:00 do 20:00

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2015 (štvrtok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program 6. zasadnutia:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej
 3. Informácia o hospodárení Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej k 30.06.2015
 4. Návrh na odňatie majetku zvereného do správy Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej s účinnosťou k 31.08.2015
 5. Návrh na zverenie majetku Základnej škole Kataríny Brúderovej a Materskej škole Koniarkova 9
 6. Návrh na schválenie Zriaďovateľskej listiny Základnej školy Kataríny Brúderovej a Návrh na schválenie Zriaďovateľskej listiny Materskej školy Koniarkova 9
 7. Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole Kataríny Brúderovej a do Rady školy pri Materskej školy Koniarkova 9
 8. Návrh na prerokovanie Protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2668/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 pri reštaurácii Bakchus Vila pre Sebaedina Sadikiho, Hlboké nad Váhom 253, 014 01 Hlboké nad Váhom, IČO: 46 657 118 za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava-Vajnory  k 30.06.2015
 11. Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015  vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2015
 12. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za I. polrok 2015
 13. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie  apríl – júl 2015
 14. Rôzne

 Ing. Ján Mrva, starosta      

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 79-93/2015 zo dňa 27.08.20152.76 MB

Účasť

Program

Video