Miestne zastupiteľstvo - 9. februára 2017

štvrtok, 9. február 2017 - 17:00

POZVÁNKA

na 15.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

9. februára 2017 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Návrh na vytvorenie mimorozpočtového peňažného fondu „Fond na rozvoj mestskej časti Bratislava-Vajnory“
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory č ... o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Vajnory.
 4. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory na rok 2017.
 5. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2017.
 6. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017.
 7. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.
 8. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl 2016 – december 2016.
 9. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory, parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 167 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 26 m2 p.  Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07 Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ".
 11. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – pokračovanie cyklotrasy od Rendezu (Ravenu) ulicou Pri st. letisku ku Vajnorii ".
 12. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017.
 13. Návrh na schválenie spolupráce Mestskej časti Bratislava Vajnory so Slovenským zväzom ľadového hokeja v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry.
 14. Návrh na odvolanie Ing. P. Haba z členstva v Komisii finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov.
 15. Informácia o podaní žiadosti p. Márie Zemanovej, p. Lukáša Volicsa o odkúpenie časti pozemku parc. č. 27/3 v k. ú. Vajnory a vyjadrenie p. Číka k situácii.
 16. Návrh na schválenie Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok so spoločnosťou GLM s.r.o. vzniknutých na základe Nájomnej zmluvy č. zo dňa Pizzeria Alviano
 17. Rôzne    
  Ing. Ján Mrva
  starosta    

Materiály

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf999.12 KB
PDF icon 2_fond_rozvoja_zriadenie.pdf1015.96 KB
PDF icon 3_navrh_vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_na_uzemi_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory.pdf4.01 MB
PDF icon k_navrhu_vzn_-_poplatok_za_rozvoj_-_pripomienky_2.pdf32.98 KB
PDF icon 4_navrh_na_prerozdelenie_financnych_dotacii_z_rozpoctu_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2017.pdf5.11 MB
PDF icon 5_navrh_na_schvalenie_harmonogramu_kulturnych_sportovych_a_spolocenskych_podujati_na_rok_2017.pdf1.88 MB
PDF icon 6_navrh_na_schvalenie_ramcoveho_harmonogramu_cinnosti_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2017.pdf734.08 KB
PDF icon 7_sprava_o_vysledkoch_kontrol_miestneho_kontrolora.pdf908.17 KB
PDF icon 8_navrh_na_schvalenie_odmeny_miestnemu_kontrolorovi_za_obdobie_jul_-_december_2016.pdf109.61 KB
PDF icon 9_valachova_predaj_pozemkov_212_m2.pdf4.3 MB
PDF icon 10_navrh_na_schvalenie_predlozenia_zonfp_pristavba_a_nadstavba_zs_pre_potreby_ms.pdf2.22 MB
PDF icon 11_navrh_na_schvalenie_predlozenia_zonfp_cyklotrasa.pdf1.18 MB
PDF icon 11_priloha_k_bodu.pdf1.28 MB
PDF icon 12_navrh_na_i._zmenu_rozpoctu_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2017.pdf14.38 MB
PDF icon 13_szlh_ponuka_na_vystavbu_sportovej_haly.pdf3.61 MB
PDF icon 14_navrh_na_odvolanie_ing._p._haba_z_clenstva_v_komisii_financnej_spravy_majetku_podnikania_obce_a_ziskavania_prostriedkov_z_fondov.pdf879.18 KB
PDF icon 15_material_mz_zemanova_volics_cik.pdf3.57 MB
PDF icon 16_navrh_na_schvalenie_dohody_o_vzajomnom_zapocitani_pohladavok_so_spolocnostou_glm_s.r.o.pdf372.37 KB