Miestne zastupiteľstvo - 14.decembra 2021

calendar_month
14.12.2021 17:00
10.12.2021
calendar_month 14.12.2021 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXV. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v utorok 14. decembra 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.

Navrhovaný program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022
 3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 – ostatné plochy vo výmere 18,2 m2 pod samostatne stojacou garážou pre p. Karola Muchu
 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov reg. „C“ parc. č. 2919/2 – záhrady a parc. č. 2919/4 – záhrady v celkovej výmere 187 m2 v lokalite Vajnorské jazerá na záhradkárske účely pre p. Alexeja Orviského
 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku reg. „C“ parc. č. 2901/1 – vodné plochy, a to časť pozemku, ktorá tvorí 80/100 z celkovej výmery 22 373 m2, za účelom výkonu práva rybárstva pre Slovenský rybársky zväz
 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 na záhradkárske účely pre p. Vladimíra Voštinára
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 spoločnosti TERNO real estate s. r. o., za účelom užívania budovy, skladovacích priestorov a obslužnej komunikácie pre predajňu potravín
 8. Návrh  VI. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 21/2021
 9. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky  2023 a 2024
 10. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“
 11. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“
 12. Žiadosť na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory“
 13. Žiadosť na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Modernizácia infraštruktúry DK Vajnory“
 14. Žiadosť na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dvor hospodársky " Vajnorský ľudový dom"
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2022
 16. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 17. Voľba člena Rady školy
 18. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2022
 19. Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory pre rok 2022
 20. Dopravný prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory
 21. Interpelácie poslancov
 22. Rôzne

Ing. Michal Vlček 
starosta

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený respirátorom a použiť hygienické rukavice alebo dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude naživo streamované na FB stránke tu: https://www.facebook.com/BratislavaVajnory

zdieľať