Miestne zastupiteľstvo - 16. marec 2023

calendar_month
16.03.2023 14:00
10.3.2023
calendar_month 16.03.2023 14:00

POZVÁNKA

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na III. verejné zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konaťvo štvrtok 16. marca 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Program:

 

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o čerpaní úveru
 3. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2022
 4. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 5. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory na rok 2023
 6. Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk
 7. Prenájom časti pozemku VJ_p. Ohera_osobitný zreteľ
 8. Návrh zmeny rokovacieho poriadku MiZ
 9. Návrh náplne činností komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 10. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne

 

Videozáznam nájdete TU.

zdieľať