Miestne zastupiteľstvo - 17. február 2016

calendar_month
17.02.2016 17:00
19.2.2016
calendar_month 17.02.2016 17:00
POZVÁNKA

na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

17. februára 2016 (streda) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Materiály na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 17. februára 2016

 • Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 17.02.2016
 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015.
 3. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie technických vecí na výkon okrskárov Mestskej polície na rok 2016
 4. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016
 5. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2016
 6. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016
 7. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015
 8. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti MK na I. polrok 2016
 9. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie august 2015 – december 2015
 10. Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2015
 11. Odvolanie a voľba člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory z radov neposlancov
 12. Návrh na prevod pozemku registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389 pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (realizácia stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever)
 13. Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (prístavba, nadstavba)
 14. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. za účelom zabezpečenia klimatizácie veľkej sály v Dome kultúry Vajnory
 15. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 19/2011/NZ – nájom pozemku parc. č. 1808/657 od Ing. Viliama Žišku ako prenajímateľa (predĺženie zmluvy)
 16. Žiadosť o predbežné stanovisko k žiadosti manželov p. Horvátha Martina a p. Horváthovú Juditu, bytom Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava k umiestneniu vodomernej šachty a skrinky merania odberu elektrickej energie
 17. Rôzne
  • Informácia o začatí procesu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým by sa zmenila výška solidarity pre rok 2016
  • nformácia k vytvoreniu nového styčného integračného tímu NATO (NFIU), ktoré bude lokalizované v mestskej časti Bratislava – Vajnory

Podklady

zdieľať