Miestne zastupiteľstvo - 20. júna 2019

calendar_month
20.06.2019 15:00
14.6.2019
calendar_month 20.06.2019 15:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na VII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa bude konať v štvrtok dňa 20. júna 2019 o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2019
 4. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január - jún 2019
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory
 6. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2018
 7. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019
 8. Informácia o vydaní organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory
 9. Informácia o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome v roku 2018
 10. Interpelácie poslancov
 11. Rôzne

Ing. Michal Vlček, starosta

zdieľať