Miestne zastupiteľstvo - 21.december 2022

calendar_month
21.12.2022 14:00
16.12.2022
calendar_month 21.12.2022 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na II. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v stredu 21. decembra 2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Program:

1) Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2) Návrh Plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023

3) Návrh Poriadku odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií pri miestnom zastupiteľstve

4) Návrh na zrušenie dobrovoľnej zbierky na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej sv. omše pápežom sv. Jánom Pavlom II

5) Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2023

6) Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vajnory

8) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2023 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory

9) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov časť pozemku parc. č. 2668/16 a časť pozemku parc. č. 2668/9, v celkovej výmere 11,7 m2, pani Gjulshe Sadiki, Bratislava, za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou 2

10) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 na záhradkárske účely pre p. Vladimíra Voštinára

11) Návrh na zmenu Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava -Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

12) Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2022

13) Návrh na prijatie úveru pre mestskú časť Bratislava-Vajnory za účelom financovania kapitálových výdavkov

14) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

15) Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej škole Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

16) Voľba členov Rady školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

17) Voľba členov Redakčnej rady Vajnorských noviniek

18) Návrh na vyplatenie náhrady platu starostovi mestskej časti Bratislava-Vajnory za nevyčerpanú dovolenku

19) Interpelácie poslancov

20) Rôzne

Záznam z rokovania: II. zasadnutie zastupiteľstva https://www.youtube.com/watch?v=3P5fHMvk6ZQ

zdieľať