Miestne zastupiteľstvo - 22. júna 2017

calendar_month
22.06.2017 17:00
15.6.2017
calendar_month 22.06.2017 17:00

POZVÁNKA

na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 22. júna (štvrtok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. xx/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory zo dňa 09. februára 2017
 4. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2017
 6. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január - jún 2017
 7. Návrh na určenie termínov predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej školy a materskej školy miestnemu zastupiteľstvu
 8. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2016 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2016
 9. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vajnory pre spoločnosť Prešík s. r. o. za účelom prevádzkovania letnej terasy
 11. Návrh na prolongáciu kontokorentného úveru  za účelom financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti
 12. Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 4 vyučovacie triedy prostredníctvom  čerpania úveru v roku 2018
 13. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2016
 14. Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2017
 15. Návrh na schválenie rámcového harmonogramu činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vajnory na II. polrok 2017 
 16. Návrh na schválenie zámeru o spôsobe nakladania a hospodárenia s pozemkami  parc. č. 2070/23 a parc. č. 2070/44
 17. Rôzne

Ing. Ján Mrva

starosta

Podklady

zdieľať