Miestne zastupiteľstvo - 17. február 2016

streda, 17. február 2016 - 17:00
POZVÁNKA

na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

17. februára 2016 (streda) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Materiály na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 17. februára 2016

 • Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 17.02.2016
 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015.
 3. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie technických vecí na výkon okrskárov Mestskej polície na rok 2016
 4. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016
 5. Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2016
 6. Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016
 7. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015
 8. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti MK na I. polrok 2016
 9. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie august 2015 – december 2015
 10. Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2015
 11. Odvolanie a voľba člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory z radov neposlancov
 12. Návrh na prevod pozemku registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389 pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (realizácia stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever)
 13. Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (prístavba, nadstavba)
 14. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. za účelom zabezpečenia klimatizácie veľkej sály v Dome kultúry Vajnory
 15. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 19/2011/NZ – nájom pozemku parc. č. 1808/657 od Ing. Viliama Žišku ako prenajímateľa (predĺženie zmluvy)
 16. Žiadosť o predbežné stanovisko k žiadosti manželov p. Horvátha Martina a p. Horváthovú Juditu, bytom Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava k umiestneniu vodomernej šachty a skrinky merania odberu elektrickej energie
 17. Rôzne
  • Informácia o začatí procesu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým by sa zmenila výška solidarity pre rok 2016
  • nformácia k vytvoreniu nového styčného integračného tímu NATO (NFIU), ktoré bude lokalizované v mestskej časti Bratislava – Vajnory
Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon uznesenia_17_2_2016.pdf1.8 MB

Materiály

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory.pdf2.78 MB
PDF icon 2_-sprava_o_cinnosti_mestskej_policie_bratislava_v_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_za_rok_2015.pdf1.52 MB
PDF icon 3_ziadost_o_pridelenie_financnych_prostriedkov_na_zakupenie_technickych_veci_na_vykon_okrskarov_mestskej_policie_na_rok_2016.pdf248.81 KB
PDF icon 4_dotacie_prerozdelenie.pdf2.52 MB
PDF icon 5_navrh_na_schvalenie_harmonogramu_kulturnych_sportovych_a_spolocenskych_podujati_na_rok_2016.pdf565.11 KB
PDF icon 6_navrh_na_schvalenie_ramcoveho_harmonogramu_cinnosti_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2016.pdf149.79 KB
PDF icon 7_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2015.pdf457.95 KB
PDF icon 8_doplnenie_planu_kontrolnej_cinnosti.pdf330.85 KB
PDF icon 9_navrh_na_schvalenie_odmeny_miestnemu_kontrolorovi_za_obdobie_august_2015_-_december_2015.pdf117.88 KB
PDF icon 10_informacia_o_cinnosti_stavebneho_uradu_za_rok_2015.pdf386.54 KB
PDF icon 11_odvolanie_a_volba_clena_komisie_skollstva_socialnych_veci_a_zdravotnictva_pri_miestnom_zastupitelstve_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_z_radov_neposlancov.pdf145.98 KB
PDF icon 12_navrh_na_schvalenie_predaje_nds_a.s._-_dialnica_d4.pdf682.73 KB
PDF icon 13_informacia_o_moznostiach_zvysenia_kapacity_pre_predprimarne_vzdelavanie_v_materskej_skole.pdf241.58 KB
PDF icon 14_vps_zvysenie_zi_material.pdf185.68 KB
PDF icon 15_ziska_najom_di_sinkovske.pdf522.53 KB
PDF icon 16_ziadost_o_predbezne_stsnovisko_k_ziadosti_manzelov_p._horvata_martina_a_p._horvatovu_juditu.pdf430.08 KB
PDF icon 17i_informacia_o_zacati_procesu_zmeny_statutu_hlavneho_mesta_sr_bratislavi_ktorym_by_sa_zmenila_vyska_solidarity_pre_rok_2016.pdf143.41 KB
PDF icon 17ii_informacia_k_vytvoreniu_noveho_stycneho_integracneho_timu_nato_nfiu_ktore_bude_lokalizovane_v_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory.pdf162.72 KB

Účasť

Program

Video