Miestne zastupiteľstvo - 20. septembra 2018

štvrtok, 20. september 2018 - 17:00

POZVÁNKA

na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2018 až 30.6.2018
 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd183/18/1103 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 z 13. decembra 2017 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene.
 4. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 5. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2018
 6. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.06.2018
 7. Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2018
 8. Návrh na zmenu účelu dotácie poskytnutej TYPOARS, s.r.o.
 9. Návrh na zverenie majetku do správy Základnej škole Kataríny Brúderovej
 10. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018
 11. Návrh na schválenie začatia procesu zmeny, alebo zrušenia vyhlásenia pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory a s tým súvisiaceho ochranného pásma.
 12. Informácia o predložení petícií – žiadostí občanov o vyhlásenie miestneho referenda
 13. Rôzne
 14. Záver

Ing. Ján Mrva
starosta      

Uznesenia a VZN: