Miestne zastupiteľstvo - 20. novembra 2019

calendar_month
20.11.2019 17:00
11.11.2019
calendar_month 20.11.2019 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na IX. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v stredu 20. novembra 2019 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu,
Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. x/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava- Vajnory
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. x/2019 o  poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory
 4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 48 – udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2písm. k) zákona o pobyte cudzincov
 5. Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019
 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 vo výmere 18,2 m2, pod samostatne stojacou garážou, pre p. Karola Muchu.
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 - záhrady a parc. č. 2919/4 – záhrady v celkovej výmere 187 m2, v záhradkárskej oblasti Vajnorské jazerá, pre p. Alexeja Orviského.
 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2901/1 – vodné plochy za účelom výkonu práva rybárstva pre Slovenský rybársky zväz.
 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2, v záhradkárskej oblasti Vajnorské jazerá, pre p. Vladimíra Voštinára
 10. Návrh na zmenu ceny prenájmu časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus s.r.o.
 11. Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 29/2019
 12. Aktualizácia podnetu  na zmenu funkčnej plochy v platnom územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy
 13. Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek
 14. Návrh na delegovanie členov rady školy pri ZŠ Kataríny Brúderovej za mestskú časť Bratislava-Vajnory
 15. Konanie (pokračovanie v konaní) Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa  čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 16. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu " Cyklotrasa Pri mlyne“
 17. Návrh na schválenie základných bodov Partnerského modelu  spolupráce Mestskej časti Bratislava Vajnory so SZĽH / SZĽH Infra v oblasti rozvoja športovej hokejovej infraštruktúry vo Vajnoroch
 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani z nehnuteľnosti   
 19. Interpelácie poslancov
 20. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

zdieľať