Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo - 17. december 2014

event 17.12.2014

Program 2. zasadnutia:

  1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľanájom nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej plocheareáli Alviano
  3. Informáciapodaných protestoch prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III  proti Všeobecne záväzným  nariadeniam mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2004, č. 2/2011 a č. 6/2012 ...

Miestne zastupiteľstvo - 10. december 2014

event 10.12.2014

Program ustanovujúceho zastupiteľstva:

I. ČASŤ 

  1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia, určenie overovateľov zápisnicezapisovateľa
  2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Vajnory
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vajnoryprevzatie insígnií ...