Miestne zastupiteľstvo - 26. septembra 2017

calendar_month
26.09.2017 17:00
22.9.2017
calendar_month 26.09.2017 17:00

POZVÁNKA

na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2017 (utorok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1) Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2) Návrh na vyhlásenie pamätihodností mestskej časti Bratislava – Vajnory: Miesto uctenia bozkom a Miesta obetného stola

3) Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2017 až 30.6.2017

4) Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra

5) Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2017

6) Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.06.2017

7) Informácia riaditeľky Materskej školy Koniarkova 9 o prvom roku pôsobenia – vzdelávací program a rozvoj materskej školy

8) Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2017

9) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie a terasy  pre spoločnosť Odyseus, s.r.o.

10) Návrh na nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 2900/6 – záhrady a parc. č. 2900/27 - zastavané plochy a nádvoria pre p. Helenu Melišovú, bytom L. Svobodu 2499/62, 058 01 Poprad, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11) Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory – pozemkov registra „C“ parc. č. 1808/402 o výmere 4 m2, časť pozemku parc. č. 1808/320, parc. č. 82/2 o výmere 22 m2, parc. č. 82/3 o výmere 10 m2, parc. č. 2697/21 o výmere 5 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

12) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností v správe mestskej časti – pozemkov registra „C“ parc. č. 2070/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 082 m2 a parc. č. 2070/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, k. ú. Vajnory

13) Informácia o získaní prostriedkov z fondov EÚ

14) Návrh na prijatie úveru pre Mestskú časť Bratislava – Vajnory za účelom financovania kapitálových výdavkov – priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 4 vyučovacie triedy

15) Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017

16) Spolupráca Mestskej časti Bratislava-Vajnory s Tenisovou akadémiou + informácia o spracovaní architektonickej štúdie „Športovej haly“.

17) Rôzne

18) Záver

Ing. Ján Mrva

starosta       

Podklady

zdieľať