Miestne zastupiteľstvo - 26. septembra 2017

utorok, 26. september 2017 - 17:00

POZVÁNKA

na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2017 (utorok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1) Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2) Návrh na vyhlásenie pamätihodností mestskej časti Bratislava – Vajnory: Miesto uctenia bozkom a Miesta obetného stola

3) Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2017 až 30.6.2017

4) Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra

5) Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2017

6) Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.06.2017

7) Informácia riaditeľky Materskej školy Koniarkova 9 o prvom roku pôsobenia – vzdelávací program a rozvoj materskej školy

8) Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Vajnory  k 30.06.2017

9) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie a terasy  pre spoločnosť Odyseus, s.r.o.

10) Návrh na nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 2900/6 – záhrady a parc. č. 2900/27 - zastavané plochy a nádvoria pre p. Helenu Melišovú, bytom L. Svobodu 2499/62, 058 01 Poprad, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11) Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory – pozemkov registra „C“ parc. č. 1808/402 o výmere 4 m2, časť pozemku parc. č. 1808/320, parc. č. 82/2 o výmere 22 m2, parc. č. 82/3 o výmere 10 m2, parc. č. 2697/21 o výmere 5 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

12) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností v správe mestskej časti – pozemkov registra „C“ parc. č. 2070/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 082 m2 a parc. č. 2070/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, k. ú. Vajnory

13) Informácia o získaní prostriedkov z fondov EÚ

14) Návrh na prijatie úveru pre Mestskú časť Bratislava – Vajnory za účelom financovania kapitálových výdavkov – priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 4 vyučovacie triedy

15) Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017

16) Spolupráca Mestskej časti Bratislava-Vajnory s Tenisovou akadémiou + informácia o spracovaní architektonickej štúdie „Športovej haly“.

17) Rôzne

18) Záver

Ing. Ján Mrva

starosta       

Uznesenia a VZN: 

Materiály

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf162.37 KB
PDF icon 2_navrh_na_vyhlasenie_pamatihodnosti_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_miesto_uctenia_bozkom_a_miesta_obetneho_stola.pdf4.46 MB
PDF icon 3_informacia_o_cinnosti_mestskej_policie_bratislava_v_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_za_obdobie_1.1.2017_az_30.6.2017.pdf320.76 KB
PDF icon 4_sprava_o_vysledkoch_kontrol_miestneho_kontrolora.pdf472.78 KB
PDF icon 5_informacia_o_hospodareni_zakladnej_skoly_katariny_bruderovej_k_30.06.2017.pdf9.01 MB
PDF icon 6_informacia_o_hospodareni_materskej_skoly_koniarkova_9_k_30.06.2017.pdf5.01 MB
PDF icon 7_informacia_riaditelky_materskej_skoly_koniarkova_9_o_prvom_roku_posobenia_-_vzdelavaci_program_a_rozvoj_materskej_skoly.pdf2.77 MB
PDF icon 8_monitorovacia_sprava_o_vecnom_a_financnom_plneni_programoveho_rozpoctu_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_k_30.06.2017.pdf14.52 MB
PDF icon 9_informacia_o_vysledku_obchodnej_verejnej_sutaze_na_prenajom_casti_budovy_alviano_za_ucelom_prevadzkovania_restauracie_a_terasy_pre_spolocnost_odyseus_s.r.o.pdf2.18 MB
PDF icon 10_navrh_na_najom_pozemkov_registra_c_parc._c._29006_-_zahrady_a_parc._c._290027_-_zastavane_plochy_a_nadvoria_pre_p._helenu_melisovu.pdf3.03 MB
PDF icon 11_navrh_na_schvalenie_predaja_nehnutelnosti_v_k._u._vajnory.pdf6.84 MB
PDF icon 12_navrh_na_schvalenie_podmienok_obchodnej_verejnej_sutaze_na_prenajom_nehnutelnosti_v_sprave_mestskej_casti.pdf736.82 KB
PDF icon 13_informacia_o_ziskani_prostriedkov_z_fondov_eu.pdf268.69 KB
PDF icon 14_navrh_na_prijatie_uveru_za_ucelom_financovania_kapitalovych_vydavkov_-_priestoroveho_rozsirenia_zs_katariny_bruderovej_o_4_vyucovacie_triedy.pdf3.2 MB
PDF icon 15_navrh_iv._zmeny_rozpoctu_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory_na_rok_2017_vykonanu_rozpoctovym_opatrenim_c._12-2017.pdf23.3 MB
PDF icon 16_spolupraca_mestskej_casti_bratislava-vajnory_s_tenisovou_akademiou_informacia_o_spracovani_architektonickej_studie_sportovej_haly.pdf12.71 MB
PDF icon 17_rozne.pdf4.77 MB