Miestne zastupiteľstvo - 14. október 2015

streda, 14. október 2015 - 17:00

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správa o činnosti Mestskej polície Bratislava za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za obdobie august-september 2015
 4. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite  Šuty (Uhliská, Pračanská, Pri pasienku)
 5. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §2 ods. 9, §6 ods. 2, ods. 3, §7 a §9 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 6/2012 z 12.12.2012, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 6. Návrh na prerokovanie Protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 7. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 8. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015 o poskytovaní sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava – Vajnory
 9. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  .../2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory
 10. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vajnory (vrátane Sadzobníka mestskej časti Bratislava-Vajnory)
 11. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (verejný poriadok)
 12. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2004 o dani z nehnuteľnosti s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januárom 2016
 13. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho mestských častí
 14. Návrh na schválenie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa na pozemky p.č. 4149/3, p.č.4121/2, p.č.5522, p.č.5523, p.č.5524, p.č.5525, p.č.5526, p.č.5527, p.č.4217, p.č.4216 pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 pre spoločnosť Prešík s.r.o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329 za účelom prevádzkovania letnej terasy na obdobie od 15.10.2015 do 30.09.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 16. Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku parc. č. 27/3 pre  Karola Muchu, bytom Osloboditeľská 16, 831 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 17. Návrh na schválenie  predĺženia nájmu pozemku  na Vajnorských jazerách, parc. č. 2901/2 a 2901/11 pre  Vladimíra Voštinára, bytom Odeská 5, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 18. Návrh na schválenie  predĺženia  nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2020/1 a 2020/2 pre  Ing. Juraja Blažíčka, bytom Haburská 1, 821 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Návrh na schválenie   predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2899/3 a 2899/16 pre  Janu Valachovú, bytom Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 20. Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku  na Vajnorských jazerách, parc. č. 2919/2 a 2919/4 pre  Alexeja Orviského, bytom Ivana Bukovčana 14, 841 08 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 21. Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku pod PNS na Roľníckej ulici, parc. č. 2697/3 pre spoločnosť Mediapress Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 22. Návrh na schválenie predĺženia nájmu vodnej plochy  na Vajnorských jazerách za účelom výkonu rybárstva, parc. č. 2901/1 pre spoločnosť Slovenský rybárskych zväz, so sídlom Závadská 18, 831 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 23. Návrh na prenájom časti budovy so súpisným číslom  10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano č. 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie a terasy pre spoločnosť GLM Group, s.r.o., Čierny chodník 29, 831 07  Bratislava, IČO 46 297 570 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 24. Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 14/2015
 25. Návrh na prerokovanie Ponuky na odpredaj pozemkov p.č. 557/72, p.č. 557/73, p.č. 557/74, p.č. 557/75. p.č. 557/76, p.č. 557/77, p.č. 557/79, p.č. 557/80 v k.ú. Vajnory od spoločnosti AHN, a.s.( Reality SI, a.s.)
 26. Rôzne
  • Zelený a ekologický areál domácich a hospodárskych zvierat – informácia o zámere projektu obyvateľa Ing. Františka Kinčeša
  • Informácia o návrhu koncepcie parkovacej politiky na území hlavného mesta prijatím všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel a Dodatku k štatútu hlavného mesta
  • Informácia o možnostiach rozšírenia kapacít materskej školy formou výstavby nových tried
  • Informácia o procese zámeny pozemkov pod futbalovým ihriskom medzi hlavným mesto SR Bratislava a Poľnohospodárskym družstvom Vajnory
Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon x_uznesenia_po_mz_14_10_2015_1.pdf580.14 KB

Materiály

PrílohaVeľkosť
PDF icon 0_pozvanka_mz_14_10_2015.pdf306.21 KB
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni.pdf203.56 KB
PDF icon 2_sprava_o_cinnosti_mestskej_policie_2.cast_.pdf461 KB
PDF icon 2_sprava_o_cinnosti_mestskej_policie_1.cast_.pdf76.84 KB
PDF icon 3_sprava_z_kontrol_08-09_2015.pdf306.98 KB
PDF icon 4navrh_na_pomenovanie_novovzniknutych_ulic_v_lokalite_suty.pdf1.19 MB
PDF icon 5_navrh_na_prerokovanie_protestu_prokuratora_prevadzkova_doba_1.cast_.pdf601.94 KB
PDF icon 5_protest.pdf2.83 MB
PDF icon 5_vzn_6-2012_o_case_predaja_v_obchodoch_a_prevadzakach.pdf526.99 KB
PDF icon 6_navrh_na_prerokovanie_protestu_prokuratora_pes.pdf156.91 KB
PDF icon 7navrh_na_schvalenie_vzn_pes_pdf.pdf340.09 KB
PDF icon grafika1.pdf342.88 KB
PDF icon grafika2.pdf849.83 KB
PDF icon 8_navrh_vzn_socialne_sluzby.pdf1.2 MB
PDF icon 9_navrh_vzn_dotacie_material.pdf1.82 MB
PDF icon 10_navrh_na_schvalenia_zasad_hospodarenia.pdf206.24 KB
PDF icon 10_zasady_hospodarenia_2015.pdf422.6 KB
PDF icon 2015_sadzobnik_k_zasadam.pdf67.13 KB
PDF icon 11_navrh_na_schvalenia_stanoviska_miestneho_zastupitelstva_k_dodatku-verejny_poriadok.pdf381.96 KB
PDF icon 12_navrh_na_schvalenia_stanoviska_miestneho_zastupitelstva_k_dani_z_nehnutelnosti_1.cast_.pdf153.33 KB
PDF icon 12_navrh_na_schvalenia_stanoviska_miestneho_zastupitelstva_k_dani_z_nehnutelnosti_2.cast_.pdf3.47 MB
PDF icon 13stanovisko_mz_najom_bytov.pdf1019.83 KB
PDF icon 14_najom_pod_dialnicou_nds_as.pdf206.98 KB
PDF icon 14_navrh_na_schvalenia_najomnej_zmluvy_nds-as_dialnica_d4_2.cast_.pdf1.4 MB
PDF icon 15navrh_na_najom_terasy_presik.pdf871.24 KB
PDF icon 16_predlzenie_najmu_pod_garazou_mucha_karol.pdf714.29 KB
PDF icon 17_predlzenie_najmu_vostinar_vladimir_vajnorske_jazera.pdf908.73 KB
PDF icon 18_predlzenie_najmu_blazicek_juraj_vajnorske_jazera.pdf1.01 MB
PDF icon 19_predlzenie_najmu_valachova_jana_vajnorske_jazera.pdf1.03 MB
PDF icon 20predlzenie_najmu_orvisky_alexej_vajnorske_jazera.pdf894.25 KB
PDF icon 21_predlzenie_najmu_pozemku_pod_pns_pre_mediapress_bratislava.pdf1013.12 KB
PDF icon 22_prenajom_rybarsky_zvaz.pdf734.95 KB
PDF icon 25_navrh_na_prerokovanie_ponuky_na_odpredaj_pozemkov_p.c.557-72557-73557-74557-75557-76557-77557-79557-80.pdf488.32 KB

Účasť

Program