Tlačivá a formuláre

Mestská časť
PDF icon Sadzobník mestskej časti Bratislava-Vajnory
Image icon Cenník inzercie vo Vajnorských novinkách
PDF icon Sadzobník Mestskej časti Bratislava - Vajnory doplnenie s účinnosťou od 01.03.2014.
PDF icon (Príkaz starostu)
PDF icon Sadzobník Vajnorského trhoviska
PDF icon Sadzobník na prenájom priestorov - Kultúrne zariadenie Baničova
PDF icon Daňové priznanie k dani za predajné automaty
PDF icon Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie automaty
PDF icon Daňové priznanie k dani za psa
PDF icon Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
PDF icon Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
PDF icon Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
PDF icon Čestné prehlásenie - odhlásenie psa z evidencie
PDF icon Čestné prehlásenie - že som sám-sama a mojím jediným príjmom je dôchodok
PDF icon Žiadosť o prenájom stánku počas Vajnorských dožiniek
PDF icon Žiadosť o prenájom stánku počas Vajnorských hodov
PDF icon Žiadosť o prenájom stánku na podujatie
PDF icon Žiadosť o pripojenie kanalizačnej prípojky
PDF icon Oznámenie o vybudovaní domovej kanalizačnej prípojky
PDF icon Cenník - informovanie občanov
Image icon Informačné tabule - mapa
PDF icon Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
PDF icon Žiadosť - vyvesenie plagátov v skrinkách
Súbor Žiadosť - vyvesenie plagátov v skrinkách WORD
Prístup k informáciám
PDF icon Formulár žiadosti o poskytnutie informácie
PDF icon Smernica č.1/2013 o poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákon
PDF icon Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie informácie /VZOR/
PDF icon Príloha č. 2 - Potvrdenie prevzatia žiadosti o sprístupnenie informácie /VZOR/
PDF icon Príloha č. 3 - Zápis o poskytnutí informácií /VZOR/
PDF icon Príloha č. 4 - Rozhodnutie o nesprístupnení informácií /VZOR/
PDF icon Príloha č. 5 - Rozhodnutie o odvolaní /VZOR/
PDF icon Príloha č. 6 - Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
PDF icon Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie /VZOR/
Sociálne veci
PDF icon Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku
PDF icon Žiadosť o poskytnutie príspevku na obed a dovoz obedov
PDF icon Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
PDF icon Žiadosť o posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
PDF icon Dotácie - rozpočet projektu
PDF icon Dotácie - žiadosť o poskytnutie
PDF icon Dotácie - čestné prehlásenie
PDF icon Dotácie - zúčtovanie
Stavebný poriadok
PDF icon Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
PDF icon VZN o miestnom poplatku za rozvoj
PDF icon Žiadosť o stavebné povolenie
PDF icon Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
PDF icon Doklady potrebné na vydanie stavebného povolenia - podľa Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
PDF icon Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
PDF icon Doklady potrebné na vydanie povolenia na odstránenie stavby - podľa Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
PDF icon Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
PDF icon Žiadosť o povolenie na odstránenie drobnej stavby
PDF icon Žiadosť o umiestnenie reklamného a informačného zariadenia
PDF icon Doklady potrebné k žiadosti o povolenie stavebných úprav v byte
PDF icon Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
PDF icon Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
PDF icon Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
PDF icon Ohlásenie drobnej stavby
PDF icon Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
PDF icon Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne
Životné prostredie
PDF icon Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev
PDF icon Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov
PDF icon Žiadosť o rybársky lístok MČ BA-Vajnory
PDF icon Oznámenie o výrube drevín na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
PDF icon Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
PDF icon Žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci zaujatia verejného priestranstva
PDF icon Žiadosť o povolenie výkopových prác
PDF icon Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Územný plán
PDF icon Žiadosť o predbežné stanovisko k investičnému zámeru
PDF icon Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
PDF icon Žiadosť o povolenie na vjazd na "Jurskú cestu"
PDF icon Žiadosť o povolenie na vjazd na "Vajnorské jazerá"
PDF icon Žiadosť o vydanie čipu pre rampu na Vajnorských jazerách
PDF icon Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre PO
PDF icon Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre FO
PDF icon Žiadateľ zmena EČV
PDF icon Žiadosť o vjazd z MK na susednú nehnuteľnosť pre PO
PDF icon Žiadosť o vjazd z MK na susednú nehnuteľnosť pre FO
PDF icon Žiadosť o povolenie výkopových prác
Financie a podnikanie
PDF icon Oznámenie o predajnej alebo prevádzkovej dobe
PDF icon Žiadosť o predĺženie jednorázovej prevádzkovej doby
Miestne zastupiteľstvo
PDF icon Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva
PDF icon Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2022
Rozpočty
PDF icon rozpocet_mestskej_casti_na_rok_2023_a_prognozy_na_roky_2024_a_2025.pdf